اردوی ورزشی

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+

در راستای ایجاد نشاط و سلامتی در بچه ها در مورخ  ۲ دی ماه ۱۳۹۴ کلیه کودکان این مرکز به ارودی ورزشی در سالن حجاب به همراه مربی ورزشی سرکار خانم محمودی و کلیه پرسنل مرکز بهداد اوتیسم اعزام شدند.


})