اعضای هیات مدیره انجمن

  • ۰

اعضای هیات مدیره انجمن

Category : درباره ما

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+

اعضای هیات مدیره انجمن حمایت ازمبتلایان اتیسم اهواز

فریده مرمضی     رئیس هیت مدیره    مختصص زنان

راضیه محمد جعفری   نایب رئیس هئیت مدیره     مختصص زنان

فاطمه کردونی    عضوهئیت مدیره   کاردرمان

عبدالنبی انصاری    هیئت مدیره    دکترای کاردمانی

امین رضائی راد     نایب رئیس هیئت مدیره    گفتاردرمان


Leave a Reply

})