کارگاه گفتار درمانی

  • ۰

کارگاه گفتار درمانی

Category : بهداد

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+

کارگاه آموزشی گفتاردرمانی مختص خانواده های اتیسم به منظور آشنایی خانواده ها بامهارت های ارتباطی وکلام درتاریخ ۲۱آبان ۱۳۹۴روزپنج شنبه ساعت ۹تا۱۱باحضورسرکارآقای حسین رضایی عضوهیئت علمی دانشگاه جندی شاپوراهوازدر
مرکزتوانبخشی بهداد برگزارگردید


Leave a Reply

})