برگزاری مسابقات فریزبی و پرتاب حلقه ویژه معلولین

})