برگزاری جلسه با رئیس بهزیستی شهرستان رامهرمز، مهندس ویسی در خصوص فرستادن نماینده انجمن جهت ارزیابی کودکان مهدهای کودک شهرستان رامهرمز مورخه ۱۰/۱۰/۱۳۹۷

  • ۰

برگزاری جلسه با رئیس بهزیستی شهرستان رامهرمز، مهندس ویسی در خصوص فرستادن نماینده انجمن جهت ارزیابی کودکان مهدهای کودک شهرستان رامهرمز مورخه ۱۰/۱۰/۱۳۹۷

Category : بهداد


Leave a Reply

})