برگزاری نمایشگاه نقاشی خودآموخته کودکان اتیستیک در گالری گینو مورخه ۲۸/۱۰/۱۳۹۷ لغایت ۰۴/۱۱/۱۳۹۷

})